Tag: preparation of nitrobenzene by nitration of benzene