Tag: isolation of genomic dna by phenol chloroform method